DAMA FINLAND RY:N SÄÄNNÖT

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on DAMA Finland ry ja kotipaikka on Helsinki.

2§ Tarkoitus ja toiminta

Yhdistys on kansainvälisen DAMA Internationalin paikallinen jäsenyhdistys Suomessa sekä Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry (jäljempänä”TIVIA”) valtakunnallinen teemayhdistys. Yhdistys on voittoa tavoittelematon ja toimittaja- ja teknologiariippumaton yhdistys.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää tiedonhallinnan ja informaation roolia tärkeänä varallisuutena organisaatioiden kehittämisessä. Lisäksi tarkoituksena on edistää alan toimijoiden verkostoitumista liiketoiminta- ja teknologiarajojen yli ja vaikuttaa osana valtakunnallisesti toimivaa TIVIA-yhteisöä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää jäsenille koulutusta, seminaareja ja muita tilaisuuksia. Yhdistys osallistuu yhdessä TIVIAn kanssa tiedonhallinnan-alan kehittämiseen tekemällä aloitteita ja esityksiä, sekä tutkimustoimintaa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

3§ Jäsenet

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö. Lisäksi yhteisöjäseneksi voi liittyä oikeuskelpoinen yhteisö ja säätiö.

Yhdistyksen hallitus hyväksyy jäsenet. Yhdistys voi hallituksen esityksestä kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka on merkittävällä tavalla edistänyt yhdistyksen toimintaa.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa. Yhdistys voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, mikäli tämä jättää jäsenmaksun suorittamatta.

Yhdistyksen vuosikokous päättää vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta TIVIAn liittokokouksen päätökseen pohjautuen. Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

4§ Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja sekä vähintään kaksi (2) ja enintään neljä (4) muuta varsinaista jäsentä sekä kaksi (2) varajäsentä. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien toimikausi on syyskokouksesta seuraava kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi (2) hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.

Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen tehtävänä on toimia yhdistyksen tarkoituksen ja päämäärien toteuttamiseksi. Tässä tarkoituksessa hallitus:

 1. edustaa yhdistystä ja tekee yhdistyksen puolesta sitoumuksia
 2. kutsuu koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistelee niissä esitettävät asiat
 3. valvoo yhdistyksen kokouksissa tehtyjen päätösten noudattamista
 4. hoitaa yhdistyksen taloutta
 5. on oikeutettu palkkaamaan yhdistykselle toimihenkilöitä tai ostamaan yhdistyksen tarvitsemia välineitä ja palveluita
 6. vastaa yhdistyksen viestintä- ja julkaisutoiminnasta ja on oikeutettu tässä tarkoituksessa tekemään sitä yhdessä TIVIAn kanssa
 7. laatii yhdistyksen vuosikertomukset ja tilinpäätökset
 8. laatii ehdotukset yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi
 9. valmistelee seuraavan toimikauden henkilövalinnat sekä yhdistyksen toimielimiin että yhdistyksen edustajiksi TIVIAan
 10. toteuttaa muut yhdistyksen asioiden hoitamiseksi tarpeelliset tehtävät.

5§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä toisen hallituksen jäsenen kanssa. Nimenkirjoitusoikeus on lisäksi henkilöllä, jolle hallitus erikseen antaa henkilökohtaisen nimenkirjoitusoikeuden, aina kaksi yhdessä.

6§ Tilit

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilin- ja toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

7§ Yhdistyksen kokousten koolle kutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta. Kokouskutsu lähetetään sähköpostitse jäsenrekisteriin merkittyyn osoitteeseen ja se julkaistaan myös yhdistyksen verkkosivulla.

Kokouskutsu on toimitettava myös TIVIAn hallitukselle tiedoksi vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta lähetettävällä sähköpostilla.

8§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokouksia ovat syyskokous, kevätkokous ja mahdolliset ylimääräiset kokoukset. Syyskokous on kuvattu tarkemmin pykälässä 9 ja kevätkokous pykälässä 10. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii.

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä äänioikeus ja joka äänioikeutetulla yksi (1) ääni. Yhteisöjäsenillä ei ole äänioikeutta. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla. Muutoin päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan mielipide.

Kunniajäsenellä, sekä TIVIAn hallituksen jäsenillä ja toimihenkilöillä on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa.

9§ Yhdistyksen syyskokous

Yhdistyksen syyskokous pidetään ennen joulukuun 15. päivää ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

 • kokouksen avaus
 • valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • hyväksytään kokouksen työjärjestys
 • hallituksen esitys seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi
 • vahvistetaan jäsenmaksun suuruus ja maksuajankohta
 • valitaan hallitus (4. pykälän mukaan)
 • valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varamiehet
 • valitaan yhdistyksen edustajat ja ehdokkaat niiden yhteisöjen hallintoelimiin, joissa yhdistys on jäsenenä
 • käsitellään muut asiat, jotka on hallitukselle osoitetulla kirjallisella ilmoituksella saatettu syyskokouksen käsiteltäväksi vähintään viikkoa ennen kokousta
 • kokouksen päättäminen

 

10§ Yhdistyksen kevätkokous

Yhdistyksen kevätkokous pidetään huhtikuun loppuun mennessä ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

 • kokouksen avaus
 • valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • hyväksytään kokouksen työjärjestys
 • esitetään hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto
 • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
 • päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle tai muista toimenpiteistä, joihin vuoden kuluessa pidetty hallinto ja tilit antavat aihetta
 • käsitellään muut asiat, jotka on hallitukselle osoitetulla kirjallisella ilmoituksella saatettu kevätkokouksen käsiteltäviksi vähintään viikkoa ennen kokousta.
 • kokouksen päättäminen

 

11§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Sääntöjen muuttaminen on alistettava TIVIA:n hallituksen hyväksyttäväksi. Päätöksiin, jotka tarkoittavat yhdistyksen purkamista tai sen eroamista TIVIAsta, vaaditaan vähintään viisikuudesosan (5/6) enemmistö annetuista äänistä sekä päätöksen vahvistaminen vähintään kuukauden ja enintään kuuden (6) kuukauden kuluttua pidettävässä yhdistyksen kokouksessa, jossa aiempi päätös on vahvistettava myös vähintään viisikuudesosan (5/6) enemmistöllä tässä kokouksessa annetuista äänistä.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.